Journal cover Journal topic
Mechanical Sciences An open-access journal for theoretical and applied mechanics

Journal metrics

 • IF value: 1.211 IF 1.211
 • IF 5-year<br/> value: 1.705 IF 5-year
  1.705
 • SNIP value: indexed SNIP
  indexed
 • SJR value: indexed SJR
  indexed
 • IPP value: indexed IPP
  indexed
 • h5-index value: 15 h5-index 15
Supported by
Logo Library of Delft University of Technology
Logo NWO
Affiliated to
Logo iftomm

Volume 8, referees

Volume 8, referees

Copernicus Publications and the Executive Editors of MS thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the volume 8, 2017.
 • Zouhaier Affi
 • Hamed Afrasiab
 • Quentin Boehler
 • Dannis Brouwer
 • Guimin Chen
 • Minsuk Choi
 • Etienne Dague
 • Haizheng Dang
 • Ana M. de Juan
 • Yves Dufrêne
 • Farzad Ebrahimi
 • Bingtuan Gao
 • Pablo Garcia
 • Murali K. Ghatkesar
 • Nicolas Gourdain
 • Tim Horeman
 • Ajmi Houidi
 • Zhao Jian
 • Gokhan Kiper
 • Roel Kuiper
 • Sanjeev Kumar
 • Mohamed Amine Laribi
 • jang Hyun Lee
 • Zhengmei Li
 • Heng Li
 • Zirong Luo
 • Qiaoling Meng
 • Vieroslav Molnár
 • Yuri Pashkin
 • Victor PETUYA
 • Sham Rane
 • Lotfi Romdhane
 • Francisco Romero
 • Anelize Zomkowski Salvi
 • Aamir shahzad
 • Jorge Solis
 • Yusuke Sugahara
 • Nick van de Berg
 • Qining Wang
 • Guowu Wei
 • Eva Weig
 • Peng Yan
 • Xiaoguang Yang
 • Yi Yang
 • Hongzhe Zhao
CC BY 4.0
Publications Copernicus